Bobby Dukoff “Miami” D8 Metal Alto Sax Mouthpiece w/cap, lig, box, used
used mouthpiece

Bobby Dukoff “Miami” D7* Metal Alto Sax Mouthpiece, used
used mouthpiece

Bobby Dukoff “Miami” D7 Metal Alto Sax Mouthpiece w/cap, lig, box, used
used mouthpiece

Bobby Dukoff “Miami” D7 Metal Alto Sax Mouthpiece, used
used mouthpiece

Bobby Dukoff “Miami” D6 Metal Alto Sax Mouthpiece w/cap, lig and box, used
used mouthpiece

Bobby Dukoff “Miami” D5 Metal Alto Sax Mouthpiece, used
used mouthpiece

Bobby Dukoff “Miami” M7 Metal Alto Sax Mouthpiece, used
used mouthpiece